Polityka prywatności / dane osobowe

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) (dalej RODO).

1. Właścicielem Serwisu www.kingmakers.eu jest firma Kingmakers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-801) w ul. Chmielna 73.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Kingmakers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709298, NIP: 5213806327, REGON: 368996320 zwana dalej „Administratorem”.

3. Administrator przetwarza Państwa dane ponieważ są Państwo zainteresowani:

 • otrzymaniem wiadomości na temat szkoleń, eventów branżowych, ofert specjalnych oraz treści merytorycznych Kingmakers™,
 • uczestnictwem w szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora.

4. W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe (takie jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu czy e-mail kontaktowy) wprowadzane przez Państwa dobrowolnie w formularzach kontaktowych i zgłoszeniowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3.

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

 • świadczenia usług na podstawie zawartych umów, zleceń oraz zamówień,
 • przygotowania oferty i zawarcia umowy na świadczenie usług Administratora.

5. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Państwa i Państwa dane i zapewnia, że są one:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Państwa dane innym podmiotom, takim jak np.:

 • firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia faktury, certyfikatu szkoleniowego czy materiałów szkoleniowych),
 • podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi zapytania lub realizacji zamówionej usługi),
 • organizacji International Coach Federation i/lub EMCC i Izbę Coachingu (w celu udokumentowania udziału w programie szkoleniowym).

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie:

 • art. 45 ust. 1 RODO – decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja),
 • art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku pozostałych państw).

8. Państwa dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:

 • obsłużyć Państwa zapytanie ofertowe,
 • obsłużyć Państwa zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu bądź wydarzeniu, dostarczyć Państwu zamówione treści,
 • móc realizować uzyskaną od Państwa zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody),
 • realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia).

9. Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@kingmakers.pl.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@kingmakers.pl lub telefonicznie 531 318 868.

Kingmakers™ jest nowoczesną marką, która powstała z potrzeby zapewnienia naszym Klientom i sobie trzech wartości: spójności w działaniu, skutecznego i etycznego biznesu i przyjemności z pracy.

Kontakt

© 2023 Kingmakers Sp. z o.o. All Rights Reserved. Projekt: Małgorzata Grzesiak