Regulamin korzystania ze strony internetowej

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej (zwanej dalej: „Stroną internetową”), dostępnej pod adresem: https://kingmakers.eu/.

2. Podmiotem prowadzącym Stronę internetową i świadczącym usługi drogą elektroniczną jest  firma Kingmakers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709298, NIP: 5213806327, REGON: 368996320.

3. Użytkownikiem Strony internetowej jest każda osoba, która z niej korzysta.

4. Strona internetowa działa w oparciu o technologię plików “cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez firmę Kingmakers są zawarte w Polityce plików cookie dostępnej pod adresem: https://kingmakers.eu/polityka-plikow-cookie/.

5. Firma Kingmakers Sp. z o.o. może również przetwarzać dane osobowe użytkowników Strony internetowej. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://kingmakers.eu/polityka-prywatnosci/.

Zasady korzystania ze strony internetowej

1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe.

2. Wszelkie prawa do Strony internetowej, w tym prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, artykułów edukacyjnych, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych na Stronie internetowej należą bądź przysługują firmie Kingmakers Sp.z o.o. Jakiekolwiek materiały, udostępnione za pośrednictwem Strony internetowej nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody firmy Kingmakers Sp. z o.o. z zachowaniem informacji na temat praw autorskich lub danych dotyczących autora treści, za wyjątkiem materiałów oznaczonych frazą „Do pobrania”, które mogą być pobrane i wykorzystane zgodnie z prawem.

3. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

4. Użytkownik zobowiązany jest do:

  • powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
  • zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.);
  • zaniechania działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy;
  • nie zamieszczania utworów i treści, w tym wizerunków, objętych prawami osób trzecich – bez zezwolenia lub upoważnienia tych osób;
  • nie zamieszczania treści prawem zakazanych, jak też naruszających dobre obyczaje, w tym w szczególności wszelkich treści o charakterze pornograficznym, nie zamieszczania treści, które mogą naruszać dobra osobiste lub interesy majątkowe osób trzecich;
  • nie udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym.

5. Firma Kingmakers Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności blokowania Użytkowników, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Serwisu innym podmiotom lub naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

6. Każdy użytkownik Strony internetowej może kontaktować się z Kingmakers Sp. z o.o. kierując korespondencję elektroniczną na adres poczty elektronicznej: biuro@kingmakers.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy Kingmakers Sp. z o.o. wskazany w § 1 pkt 2 niniejszego regulaminu.

7. Firma Kingmakers Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług.

8. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, firma Kingmakers Sp. z o.o. ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

9. Każdy użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z ze strony internetowej na adres mailowy: biuro@kingmakers.pl.

10. W sprawach związanych z zablokowaniem (uniemożliwieniem) dostępu Użytkownika do możliwości zamieszczania treści oraz komentarzy na stronie internetowej firmy Kingmakers Sp. z o.o, Użytkownik powinien kierować reklamacje na adres poczty elektronicznej biuro@kingmakers.pl,  w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zablokowania (uniemożliwienia) dostępu. W treści reklamacji, Użytkownik powinien podać w szczególności swój Nick, czas i datę zamieszczenia treści lub komentarza.

11. Firma Kingmakers Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Firma Kingmakers Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem 7 (siedmiodniowego) okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, firma Kingmakers Sp. z o.o., o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

Kingmakers™ jest nowoczesną marką, która powstała z potrzeby zapewnienia naszym Klientom i sobie trzech wartości: spójności w działaniu, skutecznego i etycznego biznesu i przyjemności z pracy.

Kontakt

© 2023 Kingmakers Sp. z o.o. All Rights Reserved. Projekt: Małgorzata Grzesiak