fbpx

Know – how

Stosujemy międzynarodowe i autorskie metody rozwoju przywódczego. Korzystamy z know-how opartego na badaniach. Rekomendujemy naszym Klientom tylko takie narzędzia, o których wiemy, co przyniosą. Projektujemy i realizujemy rozwiązania, które są przewidywalne, skalowalne i powtarzalne. Zapewniamy bezpieczeństwo i kontrolę procesu rozwoju na każdym etapie. Na bieżąco analizujemy światowe know-how przywództwa i dopasowujemy je do biznesu naszych Klientów.

Scenariusze rozwojowe Kingmakers

Mocne strony menedżera

Nasze scenariusze bazują na koncepcji Przełomów Kompetencyjnych i paradygmacie rozwoju opartego na talentach i mocnych stronach menedżera. Doceniamy jego kompetencje i stąd zaczynamy rozwój. Szanujemy jego prawo do wyboru metod, narzędzi i sposobu pracy. Pracujemy wg kodeksów etycznych ICF, EMCC.

Uznane metody i narzędzia

Stosujemy akredytowane i autorskie metodyki coachingu, mentoringu, edukacji. Wspieramy je narzędziami pull learning o charakterze symulacji biznesowych i analizą kejsów. Korzystamy z uznanych metod rozwoju przywództwa, narzędzi diagnostycznych, monitoringu i standardów procesów.

Wzrost kompetencji

Realizujemy szybkie interwencje rozwojowe, systemowe rozwiązania i programy wdrożeniowe. Scenariusze dopasowujemy do wyzwań biznesowych i diagnozy dojrzałości przywódczej menedżerów i zespołów. Równoważymy rozwiązania nastawione na wzrost kompetencji rozwijania ludzi i osiąganie efektów biznesowych.

Nasz know-how. Twoje wyniki.

Oferujemy szeroki zakres narzędzi i wiedzy, budujący profesjonalnych przywódców w Twojej organizacji:

Narzędzia diagnozy wyjaśnią Ci, na jakim etapie przywódczym jesteś i co masz z tą wiedzą zrobić:

 • D3
 • Hogan,
 • FACET 5,
 • Badanie 360*,
 • StrenghsFinder Gallup,
 • Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument®,
 • Model ról zespołowych Belbina,
 • Patric Lencioni – diagnoza funkcjonowania zespołu

Metody wskażą Ci, czego masz się nauczyć, jak i gdzie masz dojść:

 

 • Style Zarządzania Golemana,
 • Leadership Pipeline,
 • Model komunikacji von Thuna,
 • CliftonStrenghtsFinder Gallupa,
 • Podejmowanie decyzji: Kepner Fourie™,
 • Leadership Development Intensive,
 • Blue Ocean’s Strategy,
 • Kingmakers Mentoring™,

Każda organizacja posiada nieużywany potencjał. Aby go wydobyć i skutecznie wykorzystać, niezbędne jest odpowiednie wsparcie i wiedza. Skorzystaj z wieloletniej praktyki Kingmakers.

Kingmakers™ Mentoring

Skalowalna i powtarzalna metoda systemowego wdrożenia mentoringu w organizacji. Proces obejmuje merytorykę: edukację wszystkich interesariuszy, szkolenia mentoringowe dla mentorów i mentee, know-how doboru par mentorów i mentee, diagnostykę Profilu Mentora. Metoda standaryzuje także narzędzia komunikacji wewnętrznej,  promocji, wsparcia procesu na całym etapie oraz monitoringu efektów.  Dostarczamy kompletny program, koordynujemy jego wdrożenie i nadzorujemy go merytorycznie przez cały okres trwania.

CliftonStrenghts

Model 34 talentów Gallup Institute,  za którym stoi paradygmat, że za osobistym sukcesem stoi doskonalenie talentów.  Tak pracujemy z menedżerami – zawsze w oparciu mocne strony, zasoby i talenty. Słabymi stronami zajmujemy się, gdy przeszkadzają w bezpośrednim sukcesie. Korzystamy z narzędzia StrenghtsFinder.

Etapy rozwoju zespołu Lencioniego

Metodyka diagnozy dojrzałości zespołu w zakresie 5 wymiarów, które decydują o jego sukcesie lub dysfunkcji: zaufanie, zdrowy konflikt, szerokie zaangażowanie, odpowiedzialność, cel. Stosujemy ją w pracy z zespołami, aby pokazać liderowi, jakie zachowania sprzyjają rozwojowi tych parametrów w zespole, a jakie im przeciwdziałają.  W oparciu o  diagnozę projektujemy ścieżką transformacji dla zespołu. Powtarzamy badanie na początku i na końcu programu, żeby mieć twarde dowody na zmianę.

Style zarządzania Golemana

Metodyka opisu 6 wyraźnie się różniących stylów zarządzania, jakie spotykamy w biznesie. Lider, który dobrze odnajduje się w zmianach naszych czasów powinien dysponować przynajmniej trzema,  a najlepiej wszystkimi stylami.  W oparciu o diagnozę i biznesowe wyzwania, przed którymi stoi, potrafimy zaproponować ścieżkę rozwoju. Ciągle w oparciu o talenty, które są niezależne od stylów.

Leadership Pipeline

Model opisuje różne etapy rozwoju przywódczego i kompetencje potrzebne na każdym z nich. Elementy modelu to konkretne umiejętności, wymagane działanie w czasie oraz  wartości i postawy niezbędne w pracy z ludźmi. Model stosujemy w programach rozwoju przywództwa indywidualnego. Sprawdzamy, jakie przełomy i zmiany musi osiągnąć lider, aby spełnić wymagania na tym etapie, na którym jest dzisiaj,  i aby móc pójść dalej.

Leadership Development Intensiv

Metodyka rozwoju przywódczego oparta na świadomych wyborach strategii działania, w oparciu o swoje mocne strony i zakorzenioną misję biznesową. Metoda daje kilkanaście technik, z którymi menedżer może pracować na co dzień, utrzymując się w stanie zdolności i sprawczości przywódczej.